Centrul de Cercetare pentru Competitivitate şi Dezvoltare Durabilă (CCCDD) a fost înfiinţat în anul 2007 prin Hotărârea Senatului Universităţii din Oradea nr. 92/03.12.2007 din dorinţa de a promova şi valorifica într-o manieră congruentă activităţile de cercetare întreprinse de colectivul Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii din Oradea.

Certificatul de atestare internă al CCCDD:

certificat_atestare_interna_CCCDD_feb2019

Scop şi obiective

CCCDD doreşte să devină un centru de referinţă în domeniu, reprezentând întreaga activitate de cercetare a cadrelor didactice şi cursanţilor Universităţii din Oradea în ariile de cercetare ale centrului.

În vederea atingerii acestui scop CCCDD si-a propus atingerea următoarelor obiective:

a) Formarea cadrelor didactice tinere şi a studenţilor masteranzi şi doctoranzi în vederea dezvoltării apetenţei şi aptitudinilor pentru cercetarea ştiinţifică şi aplicativă;

b) Contribuţia la cercetarea ştiinţifică în domeniul ştiinţelor economice şi socio-umane, precum şi căutarea de noi soluţii privind problemele curente în domeniu;

c) Promovarea şi diseminarea pe plan naţional şi internaţional prin conferinţe, simpozioane şi publicaţii în reviste de specialitate (cotate ISI, sau în BDI) a rezultatelor cercetării ştiinţifice;

d) Sprijinirea integrării europene a României în ceea ce priveşte învăţământul economic superior şi cercetarea ştiinţifică în perspectiva atingerii obiectivelor Europene, pe următoarele priorităţi:

– încurajarea inovaţiei, a spiritului întreprinzător şi a creşterii economiei bazate pe cunoaştere, prin capacităţi de cercetare şi inovare, inclusiv noi tehnologii de informaţii şi comunicare;

– crearea unor locuri de muncă mai multe şi mai bune prin atragerea mai multor persoane în activitatea antreprenorială, ameliorarea capacităţii de adaptare a muncitorilor şi companiilor şi creşterea investiţiilor în capitalul uman;

– asigurarea unui echilibru între obiectivele duble de dezvoltare şi locuri de muncă pe de o parte, şi coeziunea economică şi teritorială pe de altă parte.

e) Sprijinirea ştiinţifică, tehnică şi sub aspectul aquis-ului UE, a sectoarelor industriale din România, în vederea creşterii competitivităţii produselor şi a serviciilor pe care le furnizează;

f) Diseminarea rezultatelor cercetării şi a reglementărilor din domeniile de interes şi a ariilor de cercetare menţionate, prin formare continuă şi postuniversitară, în conformitate cu cerinţele de pe piaţa muncii;

g) Dezvoltarea şi diversificarea colaborărilor cu unităţi similare din ţară şi străinătate, prin participarea la manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale, cu scopul de a face cunoscute ariile de cercetare proprii şi rezultatele obţinute;

h) Reprezentarea activităţii de cercetare ştiinţifică a Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii din Oradea în raporturile cu partenerii naţionali şi internaţionali ai acesteia, conform acordurilor existente, încheiate de Facultatea de Ştiinţe Economice;

i) Promovarea şi sprijinirea competiţiei, în condiţii de egalitate de şanse între bărbaţi şi femei;

j) Susţinerea şcolii doctorale inter- şi pluridisciplinare pe domeniile specifice Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii din Oradea. Eforturile vor fi îndreptate spre dezvoltarea cercetării prin doctorate şi valorificarea mai bună a tezelor;

k) Stimularea potenţialului şi capacităţii colectivelor de cercetareprin racordarea acestora la programe prioritare de cercetare pe plan naţional şi internaţional; programarea cercetăriiîn cadrul naţional, european şi global de referinţă, pentru participarea la programele de cercetare ştiinţifică naţionale şi internaţionale.

Activităţi principale

Centrul de cercetare CCCDD are ca obiect principal de activitate cercetări fundamentale şi aplicative în domeniul ştiinţelor economice, dar poate presta şi activităţi de consultanţă, instruire, expertiză şi alte servicii ştiinţifice.

Activitatea CCCDD constă în:

a) Conceperea şi derularea de programe de cercetare inter şi pluridisciplinare în ariile de cercetare aferente domeniului centrului;

b) Derularea de teme de cercetare solicitate de beneficiari interni sau externi sau identificate prin activităţi proprii, în vederea valorificării ulterioare;

c) Dezvoltarea bazei materiale prin achiziţii şi auto-dotare din contracte de cercetare;

d) Pregătirea condiţiilor pentru promovarea şi derularea de programe de formare de tip studii postuniversitare de specializare, master, doctorat, formare continuă, în varianta la zi şi la distanţă;

e) Acordarea de asistenţă sub aspect tehnic şi de laborator programelor de învăţământ şi cercetare care se derulează în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii din Oradea;

f) Înfiinţarea şi dotarea unui centru de documentare şi informare cuprinzând bibliotecă specializată şi dotare informatică cuprinzând soluţii moderne, achiziţii de date;

g) Organizarea anuală a cel puţin unei manifestării ştiinţifice internaţionale;

h) Publicarea în forma PRINT şi ONLINE a cel puţin unei reviste de specialitate;

i) Încheierea de acorduri cu parteneri români sau străini pentru derulare de activităţii de cercetare ştiinţifică şi de dezvoltare, pentru organizarea de manifestări ştiinţifice, educaţionale, de training, de consiliere şi altele în comun;

j) Participarea la programele de cercetare ştiinţifică naţionale, europene internaţionale, prin participarea la granturi şi proiecte lansate de autorităţile competente.

În anul 2013 structura colectivelor și temele de cercetare au fost rediscutate astfel încât acestea să răspundă cât mai bine noilor direcții de cercetare ale membrilor săi: